Some Kind Of Wonderful

[vevo v=”http://www.vevo.com/watch/pam-grier-&-betty/Some-Kind-of-Wonderful-(From-the-L-Word)/USTB11003903″]